Päävalikko

matti

Haku

<< Elokuu >>

  M T K T P L S
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
Kaikki tapahtumat

Ajankohtaista

Beslut av Londondomstol om Viking Lines Rosella (22.6.2005)

London Commercial Court (handelsdomstol) gav 16.6.2005 sitt utslag i målet om Viking Lines passagerarfartyg Rosella. Ursprungligen sökte Viking Line ett domstolsbeslut enligt vilket Internationella Transportarbetarfederationen ITF skulle meddela sina medlemsorganisationer att Viking Line får förhandla om kollektivavtal för Rosella också med andra fackorganisationer än Finlands Sjömans-Union om Rosella flaggas ut och överflyttas till något annat EU-lands register. Vidare bad Viking Line domstolen utfärda ett beslut om att Sjömans-Unionen inte får vidta påtryckningsåtgärder mot Viking Line ifråga om det utflaggade fartyget. Processen handlade inte om Viking Lines rätt att flytta över fartyget till något annat EU-lands register och inte heller om Viking Lines rätt att anställa utländska sjömän på fartyget.

Det huvudsakliga innehållet i domstolens beslut följer Viking Lines krav så att ITF uppmanas gå ut med ett meddelande med den begärda lydelsen och att Sjömans-Unionen förbjuds vidta påtryckningsåtgärder mot Viking Line om rederiet flaggar ut Rosella t.ex. till Estland. Innehållet i detalj framgår först när beslutet i dess slutgiltiga form har tillställts parterna.

Sjömans-Unionen har hela tiden betonat att besluten om ut- eller inflaggning fattas av rederiet. Vidare har Sjömans-Unionen framhållit att det inte finns något hinder för att utländska sjömän arbetar ombord på fartyg under finsk flagg förutsatt att de utländska sjömännen har den behörighet och språkkunskap som de finska myndigheterna förutsätter. Däremot har Sjömans-Unionen varit och kommer också framledes att vara kategorisk i sina krav på att utländska sjömän skall garanteras samma förmåner och rättigheter som de finländska sjömän som arbetar på samma fartyg. I praktiken betyder det att finsk lagstiftning och finska kollektivavtal tillämpas på samma sätt på utländsk som på finländsk arbetskraft.

Sjömans-Unionen har i fallet Rosella inte förfarit lagstridigt och ett sådant påstående har inte heller framlagts. Sjömans-Unionen har inte några strejk- eller påtryckningsåtgärder på gång mot Viking Line. Sjömans-Unionen har ingått kollektivavtal för passagerarfartyg i utrikesfart och de är i kraft till 29.2.2008. Syftet med den långa avtalstiden och det av statsmakten genomförda digra passagerarfartygsstödet var uttryckligen att trygga passagerarfartygsnäringens framtid i Finland och att ge rederierna möjlighet att utveckla sin verksamhet långsiktigt under en längre avtalsperiod. Sjömännen på finländska passagerarfartyg har för sin del prutat på sina förmåner till rederiernas fördel i och med det nya passagerarfartygsavtalet som trädde i kraft år 2001. Trots insatserna från samhällets och sjömännens sida har Viking Line hela tiden delat ut överstora dividender till sina ägare.

Det är klart att Sjömans-Unionen och sjöfararorganisationerna i de övriga Östersjöländerna, med vilka Sjömans-Unionen kontinuerligt samarbetar, är intresserade av vilka anställningsvillkor man i framtiden kommer att följa på det eventuellt utflaggade Rosella. Lika klart är att Sjömans-Unionen också i framtiden kommer att använda sig enbart av lagliga medel när det gäller att bevaka de sjömäns intressen som arbetar inom Östersjöområdet, deras levnads- och arbetsbetingelser samt deras anställningsvillkor. I detta avseende har Sjömans-Unionen samma mål som broderorganisationerna inom Östersjöområdet. Det beslut Viking Line inhämtade i London riktar sig också mot den europeiska fackföreningsrörelsen som helhet, det är ju fråga om ett försök av principiell natur att begränsa fackföreningsrörelsens verksamhetsmöjligheter. Det råder inget tvivel om att ett sådant hot endast stärker fackorganisationernas redan tidigare starka solidaritet och känsla av brödraskap.

Den engelska domstolens beslut är till motiveringen klart i konflikt med det finska och skandinaviska rättssystemet. Orsaken till att Viking Line sökte ett beslut i London byggde just på detta: rederiet visste att ett sådant beslut inte hade kunnat fås i en finländsk domstol. Rederiets VD Nils-Erik Eklund nämnde t.o.m. själv detta när han hördes som vittne i domstolen. Förutom att det är högst osannolikt att beslutet verkställs i Finland, kommer det dessutom att överklagas. Det kommer ännu att dröja länge innan det slutliga avgörandet i frågan är klart.  

 

 

Takaisin Tulosta